Directors - About TMSO

As of December 1, 2019

Directors, Councilors

President
 • Seiichi KONDO
Managing Director
 • Takashi ONO
Directors
 • Daisuke ISHIDA
 • Masahiro IFUKU
 • Taro IWASHIRO
 • Seiichi OTA
 • Toshiaki KUZUOKA
 • Mitsushi SAIKI
 • Koushi NEMOTO
Auditors
 • Yoshihiro HAMADA
 • Atsushi HENTONA
Councilors
 • Shigeru ISHIGE
 • Bin EBISAWA
 • Shigemi OOSAKI
 • Keisyo TAIRA
 • Seiji CHOKI
 • Yuji FUJITA
 • Chikao FUNASAKA
 • Rumi FURUYA
 • Tamiko MATSUBA

Administration

●General Manager ○Manager ◆Acting Manager ◇Chief

Managing Director
 • Takashi ONO
Director of Artistic Planning
 • Tetsuki KUNISHIO
Management and Administrative Department
 • ●Noriyuki OGAWA

 • ○ Yasuyuki GOTO
 • ◆ Koji ABE
 • ◆ Masayo ENOMOTO
 • ◆ Dai SHIMBORI
 • ◇ Mizuho KOMIYA
 • Yuri KANAI
 • Reiko TAKAYAMA
 • Kentaro TAKESUE
 • Aya TSUZUKI
 • Yuko KANESHIGE
 • Kotomi WATANABE
Artistic Management Department
 • ●Yoshiye KURIMORI

 • ○ Keiko ITONAGA
 • ○ Katsuro YAMANO
 • ◆ Goya TATEOKA
 • ◇ Nobutaka UESUGI
 • ◇ Mito MURATA
 • ◇ Sayaka YOKOTA
 • Stacy WANG
 • Momono TAKIMOTO
 • Kentaro TAKESUE(Additional post)
 • Aya TSUZUKI(Additional post)
 • Yasuhiro MIYAWAKI
 • Hidenori SANO
Public Communications and Sales Department
 • ●Noriyuki OGAWA(Additional post)
  • ◆ Dai SHIMBORI(Additional post)
  • ◇ Mayumi TAKAHASHI
  • Atsuya ISHIKAWA
  • Makoto SUZUKI
  • Aya NAKAGAWA
  • Yukimi NOGUCHI
  • Yoko SHOJI